DeFi viết tắt của Decentralized Finance, có thể dịch thành dịch vụ tài chính phi tập trung. Dịch vụ tài chính thường được đa số hiểu là những gì liên quan đến mua bán cổ phiếu, trao đổi tín dụng, vay mượn. Còn phi tập trung ngày nay được hiểu…

Cổ phiếu GameStop đã lao dốc và đã bị kẹt ở mức tương đối thấp: $50/cổ phiếu trong hơn nửa tháng qua. Đây là một bằng chứng hùng hồn cho lời cam đoan của phe Phố Wall: Đây chỉ là mô hình pump&dump.

Họ đã chiến thắng bằng cách nào?

Hạn chế mua nhưng cho bán thoải mái

Tôi viết bài này trong tâm trạng rất phẫn nộ, nhưng cố gắng không đưa cảm xúc vào bài viết để giữ cái nhìn trung lập nhất có thể.

Ngày 29/1/2021 là một điểm mốc rất quan trọng, đó là lúc rất nhiều lệnh short của Melvin hết hạn, dù…

KimKha

Vietnamese web developers in Australia =))

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store